Symbol:


Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (t. j.: Dz.U. z 2020r., poz.332 z póxn.zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie wzoru dowodu osobistego , jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz.U. z 2020r., poz. 31).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostepnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi ( Dz.U. z 2015r. poz. 1604),
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2019r., poz.1000 z póź.zm.)
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie opłat za udostepnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi ( Dz.U. z 2016r., poz.319).


Opłaty:
31 zł - opłata za udostępnienie danych w trybie jednostkowym.
31 zł - za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
17 zł - opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo, która jest uiszczona przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy.

Zwolnienie z opłaty skarbowej podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu bądź rodzeństwu.

Opłatę za udostępnienie danych w trybie jednostkowym lub za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy lub na konto:
NR KONTA BANKOWEGO: 90 9029 0000 2001 0104 4933 0003


Termin odpowiedzi:
30 dni

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, pl. Tadeusz Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca - RATUSZ, tel. 24 721-03-12

Tryb odwoławczy:
Na decyzję o odmowie udostępnienia danych w trybie jednostkowym lub udostepnienia dokumentacji związanej z dowodami osobistymi służy odwołanie do Wojewody Łódzkiego wniesione w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:
Do korzystania z udostepnienia danych w trybie jednostkowym oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi uprawnione są podmioty jeżeli:

- dane te są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań,
- wykażą interes prawny w pozyskaniu danych,
- uwiarygodnią interes faktyczny w pozyskaniu danych jednostkowych a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.
Podmiotom nierealizującym zadania publiczne na podstawie ustaw szczególnych dane oraz dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się odpłatnie.

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z RDO lub udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi może być złożone przez pełnomocnika wnioskodawcy.

Każdy może uzyskać dostęp do prowadzonego w formie elektronicznej przez ministra spraw wewnętrznych wykazu unieważnionych dowodów osobistych po uwierzytelnieniu się przez zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP, pod warunkiem wskazania serii i numeru dowodu osobistego. Dostęp do wykazu jest rejestrowany i nieodpłatny.Dokumenty
  • Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych (wniosek do pobrania) (wymagany) Wniosek może zostać złożony w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego ( podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).

  • Wniosek o udostępnienie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych z Rejestru Dowodów Osobistych (wniosek do pobrania) (wymagany)

  • Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym (wniosek do pobrania) (wymagany)

  • Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (do wglądu)

  • Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, gdy stronę reprezentuje pełnomocnik (wymagany)

  • Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych - w przypadku gdy udostępnienie danych podlega opłacie (wymagany)

  • Dowód uiszczenia opłaty za udzielone pełnomocnictwo - w przypadku gdy przedłożenie dokumentu udzielenia pełnomocnictwa podlega opłacie. (wymagany)