Symbol:
KU.49

Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( tj.: Dz.U. z 2019r., poz.1397 z późn.zm),
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tj.: Dz.U. z 2019r., poz. 1000 z późn.zm.),
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz.U. z 2020r., poz.256 z późn.zm),
4. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2018r., poz. 2523),Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL ( Dz.U. z 2017r. ,poz.2482).


Opłaty:
- 31 zł - opłata za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców , rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL,
Opłata skarbowa:
10 zł - za decyzję ,
jest uiszczana dodatkowo przez wnioskodawcę , który wskazuje we wniosku interes faktyczny w otrzymaniu danych,
17 zł - za udzielenie pełnomocnictwa
jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy, za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
Opłaty należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy lub na konto:
NR KONTA BANKOWEGO: 90 9029 0000 2001 0104 4933 0003


Termin odpowiedzi:
14 dni, w sprawach wymagających dodatkowych ustaleń - do 30 dni.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, pl. Tadeusz Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca - RATUSZ, tel. 24 721-03-12

Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji w sprawie odmowy udostępnienia danych osobowych w terminie 14 dni od otrzymania decyzji do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem organu, który decyzje wydał.

Uwagi:
Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
Dane są przekazywane , w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Organ gminy udostępnia dane podmiotom, jeżeli:
- dane te są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań,
- wykażą interes prawny w pozyskaniu danych,
- uwiarygodnią interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.


Dokumenty
  • Wniosek o udostepnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (wniosek do pobrania) (wymagany) - wypełniony " Wniosek o udostepnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL". Wniosek może zostać złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ( podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym). - dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa , gdy stronę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie , w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym. - uzyskanie danych z rejestru mieszkańców może wynikać z interesu faktycznego lub prawnego: . w przypadku interesu prawnego wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. . w przypadku powoływania się na interes faktyczny organ gminy udostępnia dane osobom i podmiotom, jeżeli uwiarygodnią one interes w otrzymaniu tych danych i za zgodą osób, których dane dotyczą. W takim przypadku organ administracji prowadzi postępowanie administracyjne. W przypadku braku zgody na udostępnienie danych organ gminy wydaje decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia danych. Od decyzji służy odwołanie. - Potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy opłat za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców. - W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika , potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. - W sprawach , w których wnioskodawca wykazuje interes faktyczny w otrzymaniu danych dodatkowo potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej, dokonane na rachunek bankowy.