Symbol:
KU.37

Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych ( tj.: Dz.U. z 2020r., poz.332 ze zm),
2. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.z 2021r., poz. 816,1000)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 pażdziernika 2021r. w sprawie wzoru dowodu osobistego , jego wydawania , odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz.U. z 2021r., poz.1865).


Opłaty:
Brak

Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, pl. Tadeusz Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca - RATUSZ, tel. 24 721-03-12

Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w urzędzie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek o wydanie dowodu osobistego może być złożony na piśmie w postaci papierowej lub na piśmie w postaci elektronicznej (tylko dla dzieci do 12. roku życia) opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.
Za osobę małoletnią, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, wniosek o wydanie dowodu osobistego składa rodzic lub opiekun. Przy składaniu wniosku wymagana jest obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat.
Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może samodzielnie złożyć wniosek o jego wydanie nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

W warstwie elektronicznej dowodów osobistych wydawanych od 8 listopada 2021 r. zawarte będą dodatkowe dane biometryczne w postaci odcisków palców osób, które ukończyły 12. rok życia, z wyjątkiem osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe. Ponadto w dowodzie osobistym zawarte będzie odwzorowanie własnoręcznego podpisu osoby, która ukończyła 12. rok życia, z wyjątkiem osoby, która nie może złożyć podpisu.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o wydanie dowodu osobistego składa odpowiednio rodzic, opiekun prawny lub kurator w obecności tej osoby.

Osoba, która sama nie może złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody powiadamia o tym organ gminy , który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby.
Dowód odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
Dowód wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny.
Dowód wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.
W przypadku osoby chorej, niepełnosprawnej, od której wniosek na dowód był przyjmowany w miejscu pobytu, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.
Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12. roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania.
Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.
Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania.

Z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego występuje się w przypadku:
- upływu terminu ważności dowodu osobistego - wniosek należy złożyć co najmniej 30 dni przed upływem terminu jego ważności,
- zmiana danych zawartych w dowodzie osobistym , z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego- wniosek należy złożyć niezwłocznie,
- zmiana wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym identyfikację jego posiadacza- wniosek należy złożyć niezwłocznie,
- utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza- wniosek należy złożyć niezwłocznie.
- wymiana dowodu bez warstwy elektronicznej,
- brak możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu osobistego,
- brak certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego,
- kradzież tożsamości.

Składając wniosek o wydanie dowodu osobistego osoba pełnoletnia może poprzez wyrażenie zgody przekazać do rejestru danych kontaktowych swoje dane: imię,nazwisko,numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego lub/i adres e-mailDokumenty
  • Wniosek o wydanie dowodu osobistego (wymagany)