Symbol:
KU.24

Wydział:
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)


Opłaty:
Bez opłat.

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - II piętro, pokój 45, tel. 24 721-03-37

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczyca w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwagi:


Dokumenty
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów (wniosek do pobrania) zawierający: - imię, nazwisko i adres posiadacza nieruchomości, - tytuł prawny władania nieruchomością, - nazwę gatunku drzewa lub krzewu, - obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, - przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew, - przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, - wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy, - rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości,

  • Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela

  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny – kserokopia, skrócony odpis księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów.