BURMISTRZ MIASTA ŁĘCZYCA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

    na wolne  stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miejskim  w Łęczycy

                                                                                  

  1. Stanowisko pracy: Kierownik Wydziału Oświaty i Pomocy Społecznej

 

  1. Zadania wykonywane na stanowisku: 

Do zakresu zadań  należy w szczególności kierowanie Wydziałem Oświaty i Pomocy Społecznej oraz ponoszenie odpowiedzialności za całokształt zadań Wydziału, określonych w  Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łęczycy, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 120.206.2018 z dnia 31.12.2018r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Łęczycy, w szczególności: z zakresu spraw związanych z pełnieniem przez Radę i Burmistrza funkcji organu prowadzącego dla przedszkoli i  szkół podstawowych, związanych z pomocą społeczną, wsparciem rodziny, ochroną zdrowia, w tym ochroną zdrowia psychicznego, promocją zdrowia oraz z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym, sprawowanie nadzoru merytorycznego nad tworzeniem i realizacją planów finansowych oraz prowadzoną działalnością merytoryczną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęczycy.

 

  1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

a)      wykształcenie wyższe,

b)      co najmniej 5 –letni staż pracy,

c)      obywatelstwo polskie,

d)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)       nieposzlakowana opinia.

 

  1. Dodatkowe wymagania od kandydatów:  

a)      znajomość zasad funkcjonowania administracji samorządowej,

b)      ogólna znajomość przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku,
w tym w szczególności: Ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe, Ustawy z dnia 26.01.1982r Karta Nauczyciela, Ustawy z dnia 27.10.2017r. o finansowaniu zadań oświatowych, Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, KPA.

c)      preferowane doświadczenie na stanowisku  o podobnym charakterze,

d)      kreatywność i inwencja twórcza,

e)      umiejętność kierowania zespołem i doskonała organizacja pracy,

f)       pracowitość, rzetelność i odpowiedzialność,

g)      inicjatywa w działaniu, umiejętność podejmowania decyzji,

h)      biegła obsługa środowiska Windows oraz urządzeń biurowych.

 

 

Warunki zatrudnienia:

 

  • Wymiar czasu pracy- 1 etat,
  • Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miejski w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14.
  • Warunki pracy na stanowisku: praca biurowa, w tym praca przy stanowisku komputerowym.

 

  1. Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

b)      list motywacyjny,

c)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

d)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych,

e)      dokument poświadczający wykształcenie (dyplom),

f)       kwestionariusz osobowy,

g)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

h)      kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia stażu pracy.

 

  1. W miesiącu grudniu 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

 

  1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14 – Kancelaria Urzędu – I piętro pokój Nr 15 , w terminie do dnia 29.01.2019r. do godziny 14.00, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Wydziału Oświaty i Pomocy Społecznej” lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Łęczycy (decyduje data wpływu do Urzędu). Aplikacje, które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Oferty niekompletne oraz wpływające poza otwartym postępowaniem kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane oraz nie będą na nie udzielane odpowiedzi.

 

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. M. Konopnickiej 14,  99-100 Łęczyca. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat wyłoniony z naboru będzie zobowiązany do przedłożenia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” uzyskanego na własny koszt z Krajowego Rejestru Karnego.

           

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Ja niżej podpisany, wyrażam zgodnie z art. 7 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO, wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji naboru kandydata na wolne stanowisko pracy Kierownik Wydziału Oświaty i Pomocy Społecznej, przetwarzanych przez Urząd Miejski w Łęczycy.

 

Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, jako Administrator danych, informuje Panią/Pana, iż:

1.podanie Pana/Pani danych jest całkowicie dobrowolne / wynika z wyrażonej zgody,

2.posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

3.dane mogą być udostępniane instytucjom określonym przez przepisy prawa lub naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), w trybie art. 28 ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

4.podane dane będą przetwarzane na podstawie  np. art. 6 ust. 1 pkt. a), b), c), d), e), f) zgodnie
z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO,

5.dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego oraz innych aktów prawa regulujących działalność Administratora,

6.ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani//Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

…………………………………………………………………

data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę

 

 

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie Ustawą z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1260, poz. 1669) oraz  Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim  w  Łęczycy  zatwierdzonym Zarządzeniem Nr  283/2009 Burmistrza  Miasta Łęczyca z dnia 27.03.2009r.

 

 

 

 

 

Akceptuję:

 

 

 

…………………………..

 

 

 

 

Sporządziła: Magdalena Smal- Jatczak

Wydział Kadr i Organizacji Urzędu