BURMISTRZ MIASTA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne stanowiska urzędnicze

    w Urzędzie Miejskim w Łęczycy

                                                                                  

1.      Stanowisko pracy: Aplikant Straży Miejskiej- 2 etaty.

 

2.      Niezbędne wymagania od kandydatów:

 

a)       wykształcenie co najmniej średnie,

b)       posiadanie obywatelstwa polskiego,

c)       ukończone 21 lat,

d)       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e)       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  ścigane z oskarżenia publicznego i  umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

f)        nieposzlakowana opinia,

g)       sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

h)       posiadanie uregulowanego stosunku do służby wojskowej.

 

 

3.      Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 

a)       dobra znajomość ustaw:  Kodeksu  postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o strażach gminnych, Kodeksu wykroczeń,

b)       komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

c)       wysoka kultura osobista,

d)       znajomość obsługi komputera (MS Office),

e)       bardzo dobra znajomość topografii miasta Łęczyca,

f)        mile widziane prawo jazdy kat. „B”.

 

4.      Zadania wykonywane na stanowisku:

 

Do zakresu zadań należy m.in.:

 

Realizacja obowiązków wynikających z zakresu działalność Straży Miejskiej w Łęczycy, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r.  o strażach gminnych (Dz. U. z 2018r., poz. 928 z późniejszymi zmianami), m.in.:

 

·         odpowiedzialność za przydzielony do osobistego nadzoru rejon miasta wyznaczony przez Komendanta Straży Miejskiej,

·         nadzór nad należytym utrzymaniem ładu, czystości i porządku w przydzielonej nadzorem części miasta,

·         rzetelne i sumienne oraz terminowe wykonywanie wszystkich zadań objętych zakresem czynności i obowiązków,

·         zasadne i zgodne z przepisami wykorzystanie określonych i nadanych uprawnień,

·         zgodne z obowiązującymi zasadami i przepisami podejmowanie i prowadzenie wszystkich czynności i postępowań w zakresie pełnionej funkcji,

·         przestrzeganie przepisów dotyczących zasad użycia środków bezpośredniego przymusu,

·         ochrona danych osobowych przed nieprawidłowym dostępem,

·         systematyczne i bieżące prowadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem służby (notatnik służbowy, notatki służbowe/ urzędowe),

·         wykorzystanie powierzonego mienia zgodnie z przeznaczeniem.

 

5.      Warunki zatrudnienia:

 

  • Wymiar czasu pracy- 2 stanowiska pracy-1 etat.
  • Miejsce wykonywania pracy- Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14.
  • Warunki pracy na stanowisku: praca wykonywana głównie w terenie oraz częściowo w biurze.

 

 

6.      Wymagane dokumenty:

 

a)       życiorys (CV), z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

b)       list motywacyjny,

c)       kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d)       kopie świadectw pracy z dotychczasowych  miejsc pracy,

e)       kwestionariusz osobowy,

f)        inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia,

g)       oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  ścigane z oskarżenia publicznego i  umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ,

h)       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

i)        oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania na pracy na wskazanym stanowisku.

 

7.      W miesiącu listopadzie 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach w Kancelarii Urzędu Miejskiego w  Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14, w terminie do dnia 14.01.2019r. do godziny 15.30, z dopiskiem „Nabór na  stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej” lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Łęczycy (decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Oferty niekompletne oraz wpływające poza otwartym postępowaniem kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane oraz nie będą na nie udzielane odpowiedzi.

                Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. M. Konopnickiej 14,  99-100 Łęczyca. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat wyłoniony z naboru będzie zobowiązany do przedłożenia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” uzyskanego na własny koszt z Krajowego Rejestru Karnego.

           

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Ja niżej podpisany, wyrażam zgodnie z art. 7 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO, wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji naboru kandydata na wolne stanowisko pracy Aplikant Straży Miejskiej w Łęczycy, przetwarzanych przez Urząd Miejski w Łęczycy.

 

Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, jako Administrator danych, informuje Panią/Pana, iż:

1.podanie Pana/Pani danych jest całkowicie dobrowolne / wynika z wyrażonej zgody,

2.posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

3.dane mogą być udostępniane instytucjom określonym przez przepisy prawa lub naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), w trybie art. 28 ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

4.podane dane będą przetwarzane na podstawie  np. art. 6 ust. 1 pkt. a), b), c), d), e), f) zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO,

5.dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego oraz innych aktów prawa regulujących działalność Administratora,

6.ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani//Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

                Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1260, poz. 1669) oraz  Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim  w  Łęczycy  zatwierdzonym Zarządzeniem Nr  283/2009 Burmistrza  Miasta Łęczyca z dnia 27.03.2009r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Magdalena Smal- Jatczak

 

Wydział Kadr i Organizacji Urzędu