Symbol:
KU.35

Wydział:
Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019r., poz.2133 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013r., poz.589),
Uchwała Nr XXIX/349/05 Rady Miasta Łęczyca z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego obowiązującego na terenie Gminy Miasta Łęczyca.


Opłaty:
Bez opłaty.

Termin odpowiedzi:
Maksymalny termin 30 dni, informację o ewentualnym wcześniejszym terminie wydania decyzji można uzyskać telefonicznie: 24 721 03 35.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - II piętro, pokój 35, tel. 24 721-03-35

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczyca.

Uwagi:
O przyznanie dodatku mieszkaniowego może ubiegać się wyłącznie osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego.

Dokumenty
  • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku albo inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny,

  • deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku

  • aneks o wysokości opłacanego czynszu i innych opłat związanych z zamieszkiwaniem lokalu,

  • udokumentowane w deklaracji o dochodach wpisy lub zaświadczenia o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku

  • za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DZ. U. z 2020 r., poz. 111)

  • w przypadku osób bezrobotnych udokumentowana informacja przez PUP o ich rejestracji bądź pobieranych świadczeniach

  • odcinki od renty lub emerytury (osoby otrzymujące świadczenia na konto bankowe - zaświadczenie z ZUS lub KRUS)

  • uczniowie/studenci - zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości pobieranego stypendium bądź o jego nie pobieraniu

  • w przypadku osoby niepełnosprawnej wymagającej zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub poruszającej się na wózku inwalidzkim należy przedłożyć orzeczenie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

  • w przypadku domu jednorodzinnego właściciel obowiązany jest dołączyć dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu

  • dokumenty tożsamości.