Symbol:
KU.10

Wydział:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).


Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin odpowiedzi:
1 miesiąc

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - II piętro, pokój 42, tel. 24 721-03-30,

Tryb odwoławczy:
Na decyzję zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczyca.


Uwagi:
Brak.

Dokumenty
  • Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomościami

  • Kserokopie dokumentów stwierdzających tytuł prawny do nieruchomościami

  • Wstępny projekt podziału wraz z postanowieniem o jego zgodności z planem zagospodarowania lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

  • Kserokopia protokółu z przyjęcia granic nieruchomości

  • Wykaz zmian gruntowych

  • Mapa z projektem podziału przyjęta do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej