Symbol:
KU.14

Wydział:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z póżn. zm.),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923)


Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 598,00 zł
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo- 17,00 zł
Opłatę należy wnosić przy składaniu wniosku . (opłata uiszczana w kasie Urzędu, bądź na konto Urzędu Miejskiego w Łęczycy nr konta 90 9029 0000 2001 0104 4933 0003
Zwolnione z opłaty skarbowej jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego tnieruchomości którego wniosek dotyczy


Termin odpowiedzi:


Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - II piętro, pokój 43, tel. 24 721-03-29

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczyca.


Uwagi:
Urząd ma obowiązek wystąpić do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku.
Projekt decyzji o warunkach zabudowy sporządza osoba wpisana na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów
Projekt decyzji uzgadnia się z właściwymi organami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Po uzgodnieniu projektu decyzji, wydaje się decyzję o warunkach zabudowy.
Do wydania ww. decyzji należy złożyć wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego .
Zgodnie z art. 64b ust. 1 ustawy o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego zabudowy składa się na formularzu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo
warunków zabudowy w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego.

Od 3 stycznia 2022 r. obowiązuje ogólnopolski wzór formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.29 grudnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologiiw sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoalbo warunków zabudowy - (Dz.U. z 2021 r. poz. 2462).


Dokumenty
  • Wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z określonymi we wniosku załącznikami (Formularz do pobrania)

  • Określenie granic terenu objętego wnioskiem 1) mapę zasadniczą lub, w przypadku jej braku, mapę ewidencyjną, pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, w postaci: a) elektronicznej - w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych albo b) papierowej; 1a) określenie granic terenu objętego wnioskiem; 2) charakterystykę inwestycji, obejmującą: a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów, b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej, c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko; 3) w przypadku lokalizacji składowiska odpadów: a) docelową rzędną składowiska odpadów, b) roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów, c) sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków, d) sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego.