Symbol:
KU.15

Wydział:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.)
ustawa z dnia 9 października 2015 r. - reiwtalizacji ( tekst. jedn. Dz.U.z 2021r. poz. 485)


Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17,00 zł.
Opłatę należy wnosić przy składaniu wniosku (opłata uiszczana w kasie Urzędu, bądź na konto Urzędu Miejskiego w Łęczycy nr konta 90 9029 0000 2001 0104 4933 0003


Termin odpowiedzi:
Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - II piętro, pokój 43 tel. 24 721-03-29

Tryb odwoławczy:
Na postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczyca.


Uwagi:
Urząd ma obowiązek wystąpić do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku.
Urząd może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające przed wydaniem zaświadczenia.
Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.


Dokumenty
  • Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia (Załącznik do pobrania) (wymagany)