Data posiedzenia:
2018-10-10

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2018. Projekt 1.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2018. Projekt 2.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2018. Projekt 3.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2018. Projekt 4.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2018. Projekt 5.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2018. Projekt 6.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2018. Projekt 7.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2018. Projekt 8.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2018. Projekt 9.
12. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
13. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2018. Projekt 10.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2018-2025.
16. Podjęcie uchwały sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXII.143.2012 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 09 sierpnia 2012 roku w sprawie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miasto Łęczyca.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łęczycy i odstąpienia od obowiązku zbycia w drodze przetargu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lub dzierżawy i wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lub dzierżawy, których przedmiotem są te same części działek oddane w najem lub dzierżawę na czas oznaczony stanowiące własność Gminy Miasto Łęczyca.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łęczycy.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Łęczyca na lata 2019-2023.
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Łęczyca na lata 2019-2023.
23. Zapytania i wolne wnioski.
24. Sprawy różne.
25. Zamknięcie sesji.


Uwagi: