Symbol:
KU.04

Wydział:
Wydział Budżetu i Księgowości

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1170 z późn. zm.)
Uchwała LIII/306/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęczyca
- do lipca 2019 Uchwały Nr XXI/115/15 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
- od lipca 2019 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104)


Opłaty:
Brak

Termin odpowiedzi:
Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania nieruchomości będącej w posiadaniu osób fizycznych. W przypadku osób prawnych podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - I piętro, pokój 26, tel. (24) 721-03-08

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczyca.


Uwagi:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany. Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Podatek w przypadku osób fizycznych jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada. W przypadku osób prawnych w 12 ratach. 1 rata płatna do 31 stycznia, kolejne do 15 dnia każdego miesiąca.
Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości należy dokonywać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy:
- osoby fizyczne- indywidualny nr rachunku bankowego podany na nakazie płatniczym
- osoby prawne - 90 9029 0000 2001 0104 4933 0003


Dokumenty
  • Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości, względ

  • Deklaracja na podatek od nieruchomości sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osoby prawne w terminie do 31 stycznia. (formularze do pobrania poniżej) W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 31 stycznia, deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

  • Od lipca 2019 r. wzory do pobrania ze strony: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

  • Do lipca 2019 r. wzory do pobrania z załączników poniżej.