Data posiedzenia:
2015-04-20

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z realizacji uchwal.
4. Informacja o bieżącej działalności Burmistrza.
5. Informacja dotycząca obniżenia stawki procentowej oplaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów z 5% do 3%.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 w/w ustawy za rok 2014.
7. Sprawozdanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy z zakresu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2014.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2015 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia wspólnie z Gminą Grabów, Gminą Daszyna i Gminą Łęczyca do Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Łęczycka".
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu samodzielnych lokali przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej usytuowanych w budynkach wielolokalowych położonych w Łęczycy.
11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łęczyca oraz zarządzania poboru tych opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łęczyca Panu Wiktorowi Napiórze.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pełnomocnika procesowego do reprezentowania Rady Miejskiej w Łęczycy w postępowaniu przed naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie skargi na Uchwałę nr XLIII/293/14 rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 31 lipca 2014 r.
14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Mienia, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Planu i Budżetu, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Sprawy różne.


Uwagi: