Data posiedzenia:
2015-11-30

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miasto Łęczyca".
6. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2015- projekt I.
7. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2015- projekt II.
8. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2015- projekt III.
9. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały dotyczącej zmiany WPF Gminy Miasto Łęczyca na lata 2015-2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad poboru oraz terminów płatności
i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łęczyca oraz zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęczyca.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych.
13. Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęczyca.
14. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.
15. Podjęcie uchwały Burmistrza Miasta Łęczyca w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
16. Podjęcie uchwały Burmistrza Miasta Łęczyca w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
17. Podjęcie uchwały Burmistrza Miasta Łęczyca w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
18. Podjęcie uchwały Burmistrza Miasta Łęczyca w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania w roku 2016.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Spółdzielni Mieszkaniowej "Łęczycanka" kierowanego do Rady Miejskiej w Łęczycy o usunięcie naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr XVII/94/15 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalania kierunków działania w odniesieniu do nieruchomości położonej w Łęczycy stanowiącej działkę o numerach 1844/1.
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy.
21. Informacja na temat wyników kontroli w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej
w Łęczycy w zakresie prowadzonych inwestycji, zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015.
22. Zapytania i wolne wnioski.
23. Sprawy różne.
24. Zamkniecie sesji.


Uwagi: