Data posiedzenia:
2015-12-29

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2015.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pełnomocnika procesowego do reprezentowania Rady Miejskiej w Łęczycy w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 3 grudnia 2015r. znak PNK-I.4131.628.2015 stwierdzającego nieważność uchwały nr XVII/92/15 Rady Miejskiej w Łęczycy
z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy oznaczonej nr ewid. 673/13, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
7. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łęczyca na lata 2016-2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/114/15 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli realizacji zadań z zakresu promocji Gminy Miasto Łęczyca za rok 2014 i 2015.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Sprawy różne.
13. Zamkniecie sesji.


Uwagi: