Data posiedzenia:
2016-02-09

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie założeń do sporządzenia mapy zagrożeń dla powiatu łęczyckiego w tym dla miasta Łęczyca- prezentacja Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy (wnioski radnych oraz wnioski osób uczestniczących w Sesji Rady Miejskiej).
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
5. nformacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały Nr XIX/98/15 Rady Miasta Łęczyca z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miasto Łęczyca".
7. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022.
9. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXII/143/12 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 09 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Miasto Łęczyca.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1, usytuowanego w budynku wielolokalowym, położonym w Łęczycy przy ul. Zachodniej 13.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy pod budowę stacji trafo wraz z ustanowieniem służebności przesyłu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Sportu i Rekreacji, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatela Miasta Łęczyca Panu Józefowi Andrzejowi Szczepańskiemu pseudonim "Ziutek".
15. Informacja z przeprowadzonej kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęczycy w zakresie odpłatności za opiekę nad chorymi w domu, zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy za rok 2015.
16.Informacja z realizacji uchwały nr XXII/121/15 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli realizacji zadań z zakresu promocji Gminy Miasto Łęczyca za rok 2014 i 2015.
17. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Łęczycy w roku 2015.
18. Przedstawienie sprawozdania opisowego z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2014-2018 za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.
19.Przedstawienie sprawozdania opisowego z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Łęczyca za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.
20. Zapytania i wolne wnioski.
21. Sprawy różne.
22. Zamkniecie sesji.


Uwagi: