Symbol:
KU.08

Wydział:
Wydział Budżetu i Księgowości

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 708 z późn. zm.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz.311 ze zm.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.),
Uchwała Rady Miasta Łęczyca z dnia 2 grudnia 2016 Nr XL/230/16 w sprawie opłaty prolongacyjnej


Opłaty:
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łęczyca (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bezpośrednio w kasie Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
NUMER KONTA
Opłata skarbowa - 90 9029 0000 2001 0104 4933 0003
Opłata prolongacyjna w wysokości 50% odsetek za zwłokę ogłaszanych przez Ministra Finansów w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej "Monitor Polski" naliczonych za okres korzystania z odroczenia lub rozłożenia na raty.


Termin odpowiedzi:
Wydanie decyzji w ciągu 30 dni, a w sprawach szczególnych 2 miesiące.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - I piętro, pokój 26, tel. 24 721-03-08

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczyca.


Uwagi:


Dokumenty
  • I. Dokumenty od wnioskodawcy (klienta) do których nie mają zastosowania przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej:

  • I.1 Wniosek o udzielenie ulgi, który może zostać złożony przez wnioskodawcę w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym (Załącznik nr-1 do pobrania)

  • I.2 W przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną: a) kserokopie dokumentów obrazujących sytuację materialno-bytową podatnika i członków jego rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (w tym kserokopie dowodów obrazujących uzyskiwane dochody i ponoszone wydatki), b) oświadczenie podatnika o stanie majątkowym - nieruchomościach i ruchomościach. (Załącznik nr-2 do pobrania)

  • I.3 W przypadku wnioskodawcy nie będącego osobą fizyczną: a) dokument poświadczający status prawny wnioskodawcy, b) dokumenty obrazujące kondycję finansową.

  • I.4 W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

  • II. Dokumenty od wnioskodawcy (klienta) do których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej:

  • II.1 Wniosek o udzielenie ulgi, który może zostać złożony przez wnioskodawcę w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. (Załącznik nr-1 do pobrania)

  • II.2 W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis do wniosku należy dołączyć: a) Kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis (pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej lub nieotrzymanej, (Załącznik nr-3 do pobrania) b) Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis (pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - według wzoru z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U Nr 53, poz. 311 ze zm.). (Załącznik nr-4 do pobrania)

  • II.3 W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie do wniosku należy dołączyć oprócz dokumentów wynikających z niniejszej procedury, informację - według wzoru z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) (Załącznik nr-5 do pobrania)

  • II.4 W przypadku ubiegania się o inną pomoc niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie do wniosku należy dołączyć informację dotyczącą Wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierającej w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy- według wzoru z rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie(Dz.U.Nr 53,poz. 312). (Załącznik nr-6 do pobrania)

  • II.5 Kserokopie dokumentacji obrazującej kondycję finansową wnioskodawcy, w tym: sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, rachunek zysków i strat, wykaz wymagalnych zobowiązań i należności lub PIT-y, rachunkową księgę przychodów i rozchodów itp.

  • II.6 W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.