Symbol:
KU.34

Wydział:
Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 2200 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 1044 z późn. zm. ).
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916).
5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 713 z późn. zm.).


Opłaty:
Opłata za udzielenie licencji płatna w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu od każdego pojazdu wynosi:
a) 200 zł przy licencji wydanej na okres 2-15 lat.
b) 250 zł przy licencji wydanej na okres 15-30 lat.
c) 300 zł przy licencji wydanej na okres 30-50 lat.


Termin odpowiedzi:
1. Do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
2. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.


Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - II piętro, pokój 45, tel. 24 721-03-37

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.Uwagi:
1. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej.
2. Licencję udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.
3. Burmistrz Miasta Łęczyca udziela licencji na określony pojazd i obszar miasta Łęczyca
4. Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią.
Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Krok po kroku
1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (formularze dostępne są również w Urzędzie) i dokonaj opłat. We wniosku umieszczona jest rubryka na dane nieobowiązkowe - telefon kontraktowy - które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwiają kontakt. Dobrowolne wypełnienie tej rubryki oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych
2. Do wniosku dołącz: dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, oświadczenie o niekaralności, oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców lub o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi, spełniającymi warunki ustawowe, dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.
3. Złóż wniosek wraz z załącznikami. Pamiętaj o dokumencie tożsamości i ewentualnym pełnomocnictwie.
4. Po rozpatrzeniu wniosku otrzymasz licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.Dokumenty
  • 1.Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (wymagany)

  • 2. Załączniki:

  • a. Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywani (wymagany)

  • b. Oświadczenie o niekaralności (wymagany)

  • c. Oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców lub o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi, spełniającymi warunki ustawowe (wymagany)

  • d. Dane pojazdu zawierające następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem (do wypełnienia w treści wniosku) (wymagany)

  • e. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji

  • f. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej** (jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą), (wymagany)

  • g. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (wymagany)