Symbol:
KU.40

Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j.Dz.U. z 2019r.poz.1397 z póżn.zm.),
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz.U. z 2020r. , poz. 256 z późn.zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz.U. z 2017r.poz.2411).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stsowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz.930),
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tj.: Dz.U. z 2019r.,poz.1000 z póżn.zm.


Opłaty:
Czynność zameldowania nie podlega opłacie skarbowej.

17 zł - za udzielone pełnomocnictwo ,uiszczane przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy, za złożony dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
Zwolnienie z opłaty skarbowej podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
17 zł - za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy.
Opłatę należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy lub na konto:
NR KONTA BANKOWEGO: 90 9029 0000 2001 0104 4933 0003Termin odpowiedzi:
Nizwłocznie

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, pl. Tadeusz Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca - RATUSZ, tel. 24 721-03-12

Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osoba, która nie dokonała wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego, a zgłasza zameldowanie w nowym miejscu pobytu automatycznie zostanie wymeldowana z poprzedniego miejsca pobytu czasowego.
Można dokonać zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące.
- obywatel polski przebywający na terytorium RP jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia.
- za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczona zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
- obowiązek meldunkowy można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o którym mowa w art. 33 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz.U. z 2017r. ,poz. 1257) , po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
- zameldowanie na pobyt czasowy dokonuje się w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba czasowo zamieszkuje.
- obywatel polski dokonuje zameldowania na pobyt czasowy w formie:
a) pisemnej, na formularzu, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje,przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
b) dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ meldunkowy, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru
- formularz meldunkowy należy wypełnić komputerowo lub pismem odręcznym drukowanymi literami. Formularz może zostać sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia, na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę. Osoba zgłaszająca dokonuje własnoręcznym podpisem potwierdzenia wiarygodności danych zamieszczonych na wydrukowanym formularzu, a podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu fakt pobytu osoby.
- w tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego.Dokumenty
  • Wniosek - Zgłoszenie pobytu czasowego (wniosek do pobrania) (wymagany)

  • oryginał tytułu prawnego do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu. (do wglądu)

  • dowód osobisty lub paszport (do wglądu)