Data posiedzenia:
2018-04-17

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Przyjęcie sprawozdania MOPS w Łęczycy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2017.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Miasto Łęczyca na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
7.Podjęcie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. Projekt 1
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. Projekt 2
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. Projekt 3
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. Projekt 4
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zamkniecie sesji.


Uwagi: