Data posiedzenia:
2018-03-08

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Wysłuchanie opinii przedsiębiorców w zakresie ponownej zmiany nazwy ulicy Kazimierza Odnowiciela.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2018 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca.
7. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za okres od 1.01.2017 roku do 31.12. 2017 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla PGKiM Sp. z o.o. w Łęczycy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych obowiązujących na obszarze miasta Łęczyca.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczyca".
13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy w roku 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy na rok 2018.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Sprawy różne.
18. Zamkniecie sesji.


Uwagi: