Data posiedzenia:
2016-12-29

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2016 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca.
4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Łęczyca oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2017.
7. Zamkniecie sesji.Uwagi: