Data posiedzenia:
2017-01-30

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na niezabudowanych nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Miasta Łęczyca oraz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w Łęczycy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu samodzielnego lokalu usytuowanego w budynku wielolokalowym położonym w Łęczycy przy ulicy Belwederskiej 38 D.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały nr XXXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Programu współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017".
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
10. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
11. Informacja na temat przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łęczycy kontroli z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Łęczycy przez Burmistrza Miasta- odczytanie wniosków i zaleceń pokontrolnych.
12. Informacja na temat sprawozdania opisowego z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w latach 2014-2018 za okres 01.01.2016r.- 31.12.2016 r.
13. Informacja na temat sprawozdania opisowego z działalności zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Miasto Łęczyca za okres: 01.01.2016 r.- 31.12.2016 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łęczyca na lata 2017-2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnej.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Sprawy różne.
19. Zamkniecie sesji.


Uwagi: