BURMISTRZ MIASTA
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Łęczycy

                                                                                  

1.      Stanowisko pracy: Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego- 1 etat.

2.      Niezbędne wymagania od kandydatów:

a)       wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane wykształcenie kierunkowe: administracja, budownictwo, gospodarka przestrzenna,

b)       co najmniej 5 letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym minimum dwu letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia spraw związanych z planowaniem przestrzennym,

c)       posiadanie obywatelstwa polskiego,

d)       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e)       znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy kodeks postepowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy o drogach publicznych, ustawy o opłacie skarbowej,

f)        umiejętność interpretacji przepisów prawa,

g)       operatywność i umiejętność sprawnego wykonywania zadań,

h)       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  ścigane z oskarżenia publicznego i  umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

i)        nieposzlakowana opinia,

j)        stan zdrowia pozwalający na zajmowanie stanowiska, na które ogłaszany jest nabór,

k)       komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

l)        dobra obsługa komputera (MS Office).

3.      Dodatkowe wymagania od kandydatów:

a)       mile widziane doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw związanych z gospodarką i planowaniem przestrzennym,

b)       znajomość innych przepisów obowiązujących na stanowisku pracy objętym naborem,

c)       operatywność i umiejętność sprawnego wykonywania zadań,

d)       komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

e)       wysoka kultura osobista.

4.      Zadania wykonywane na stanowisku: 

 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie opinii i udzielanie informacji o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie opinii w zakresie podziału nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami,
 • realizacja polityki przestrzennej na podstawie uchwalonego „studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego” w zakresie sporządzania planów miejscowych,
 • współpracowanie z organami właściwymi do opiniowania i uzgadniania projektów planów miejscowych oraz przy wprowadzaniu do planów miejscowych zadań rządowych, wojewódzkich i powiatowych,
 • przygotowanie, i prowadzenie procedury niezbędnej do sporządzenia, aktualizacji, zmian i nowych dokumentów planistycznych,
 • realizacja zadań związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zabytków,
 • analizowanie, aktualizowanie i optymalizacja procesów z obszaru planowania i zagospodarowania przestrzennego wraz z monitorowaniem przebiegu ich realizacji, w zakresie wynikającym
  z obowiązujących procedur formalnych oraz w oparciu o uznawane w tym obszarze standardy i dobre praktyki.

5.      Warunki zatrudnienia:

 • Wymiar czasu pracy- 1 stanowisko pracy-1 etat,
 • Miejsce wykonywania pracy- Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14.
 • Warunki pracy na stanowisku: praca wykonywana w biurze.

6.      Wymagane dokumenty:

a)     życiorys (CV), z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

b)       list motywacyjny,

c)       kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d)       kopie świadectw pracy z dotychczasowych  miejsc pracy,

e)       kwestionariusz osobowy,

f)        inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia,

g)       oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  ścigane z oskarżenia publicznego
i  umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

h)       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

i)        oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania na pracy na wskazanym stanowisku.

7.      W miesiącu  październiku 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach w Kancelarii Urzędu Miejskiego w  Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14, w terminie do dnia 30.11.2017r. do godziny 15.30, z dopiskiem „Nabór na  stanowisko Inspektora w  Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego” lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Łęczycy (decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Oferty niekompletne oraz wpływające poza otwartym postępowaniem kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane oraz nie będą na nie udzielane odpowiedzi.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. M. Konopnickiej 14,  99-100 Łęczyca. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat wyłoniony z naboru będzie zobowiązany do przedłożenia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” uzyskanego na własny koszt z Krajowego Rejestru Karnego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do  realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych( tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późń. zmianami) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008r.
 o pracownikach samorządowych (tekst jednolity  Dz. U. z 2016r., poz. 902 z późń. zmianami).

 Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych( tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 902 z późń. zmianami) oraz  Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim  w  Łęczycy  zatwierdzonym Zarządzeniem Nr  283/2009 Burmistrza  Miasta Łęczyca z dnia 27.03.2009r.