Data posiedzenia:
2017-04-06

Status:


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja o działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XLVII/266/2017 z dnia 20 marca2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
6. Podjecie uchwały w sprawie planowania w budżecie Gminy Miasto Łęczyca środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także udzielenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca.
7. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/224/2016 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie zmiany "Regulaminu Stadionu Miejskiego w Łęczycy".
8. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na rok 2017.
9. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 38 usytuowanego w budynku wielolokalowym położonym w Łęczycy przy ul. Dworcowej 5E.
10. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 - Projekt nr 1 (zakup i montaż lamp parkowych na Os. Belwederska).
11. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 - Projekt nr 2 (modernizacja ul. Ogrodowej).
12. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 - Projekt nr 3 (zmiana nazwy zadania w załączniku do uchwały XLVII/272/2017 z dnia 20 marca 2017 roku).
13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy w roku 2016.
14. Przyjęcie sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2016.
15. Przyjęcie uchwały nr XXXI/212/13 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie sesji.Uwagi: