Łęczyca, dnia 17 marca 2023r.

Burmistrz Miasta Łęczycy

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Łęczycy

Stanowisko jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20214-2020, Oś Priorytetowa IX  Włączenie społeczne, Działanie IX 2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

1. Określenie stanowiska:
Kierownik Świetlicy Środowiskowej

2.  Miejsce pracy:
Świetlica Środowiskowa w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 6c

 3.  Forma zatrudnienia, wymiar czasu pracy:

Umowa o pracę od dnia 11 kwietnia 2023r. na czas realizacji projektu pn. „Miasto Łęczyca stawia na rodzinę!” w wymiarze 5/8 etatu.

 4. Wymagania niezbędne dla osoby aplikującej:

1)  wykształcenie wyższe:

– na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub

– na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

2)  obywatelstwo polskie,

3) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona lub zawieszona,

4) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

7)  nieposzlakowana opinia,

8)  posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określone stanowisko.

 

 5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

1)  znajomość aktów prawnych dotyczących placówek opiekuńczo – wychowawczych,

2) kreatywność,

3) umiejętność podejmowania decyzji,

4) umiejętność tworzenia projektów i programów z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny,

5)  umiejętność skutecznej komunikacji,

6)  odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę,

7) doświadczenie w pracy z dziećmi.

 

6. Zakres obowiązków i odpowiedzialności:

1.  Zarządzanie całokształtem działalności Świetlicy Środowiskowej,

2. Kierowanie sprawami statutowymi, organizacyjnymi, finansowymi i majątkowymi,

3. Opracowanie zakresów czynności i obowiązków podległym pracownikom,

4. Współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci,

5. Odpowiedzialność za powierzony majątek,

6. Dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji świetlicy,

7. Dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie,

8. Wykonywanie czynności zleconych przez bezpośrednich przełożonych.

 

7.Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) życiorys;

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

4) kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy;

5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.);

6) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

8) oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;

9) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

10) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku kierownika świetlicy środowiskowej (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy);

11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydata – osoby niepełnosprawnej);

12) kwestionariusz osobowy, osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

13) do procesu rekrutacji będą brane pod uwagę jedynie dokumenty, które opatrzone są poniższą klauzulą:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Ja niżej podpisany, wyrażam zgodnie z art. 7 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO, wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji naboru kandydata na wolne stanowisko pracy Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Łęczycy, przetwarzanych przez Urząd Miejski w Łęczycy.

 

List motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia kandydat zobowiązany jest popisać własnoręcznie, a kserokopie dokumentów potwierdzić za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem.

W przypadku podpisania umowy wymagane będzie okazanie oryginałów dokumentacji przedstawionej w postaci kserokopii.

 8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Świetlicy Środowiskowej w Łęczycy” w terminie do dnia 31.03.2023 roku do godz. 10:00.

9. Dodatkowe informacje:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej części naboru (rozmowy rekrutacyjnej).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Łęczyca oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy (pokój 33) lub pod numerem telefonu 24 7210320 

 

Klauzula RODO

1. Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

a.  administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Łęczycy z siedzibą w Łęczycy przy ulicy Marii Konopnickiej 14.

b.   z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować drogą mailową

iodo@leczyca.info.pl.

c.   Pana/i dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

d.  Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat od złożenia dokumentów.

e.   odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do

uzyskania danych osobowych na podstawie osobnych przepisów.

f.   posiada Pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

g.  ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

h.  podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

i.   Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  w formie profilowania, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.