Łęczyca, dnia 15 marca 2023 r.

 

GP.6733.1.2023

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCY

z dnia 15 marca 2023 r.

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1, w związku z art. 50 ust. 1 i art. 51. ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000)

zawiadamia się

że na wniosek Energa Operator S.A Oddział w Gdańsku działającej przez pełnomocnika ELEKTROKA Lech Karwowski w dniu 15 marca 2023 r. została wydana decyzja Nr 5/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV, projektowanej na działkach nr ewid.: 1054, 1051/5, 1044, 1059/1, 1093/1, 1134/3, 1096/3, 1154/1, 154/2 położonych w rejonie ul. Kazimierza Odnowiciela w Łęczycy.

 

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14 (II piętro, pok. 43, tel. 24 721 03 29, w godz. pracy urzędu tj.: pn., śr., czw. 7.30-15.30, wt. 7.30-17.00, pt. 7.30-14.00).

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej urzędu http://bip.leczyca.info.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: 15.03.2023r. do 29.03.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.