Data posiedzenia:
2022-05-13

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Łęczycy za 2021r.
5. Informacja z działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łęczycy za 2021r.
6. Informacja z działalności Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Łęczycy za 2021r.
7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Łęczyca za rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/376/2022 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 12 kwietnia 2022 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Łęczyca do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej przez Miasto Łęczyca obywatelom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2022 r. (proj. 1).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2022 r. (proj. 2).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LVIII/333/2021 z dnia 22 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2022-2025.
13. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
14. Zamknięcie posiedzenia.


Uwagi: