Data posiedzenia:
2022-02-03

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok.
5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za okres 01 stycznia 2021r. - 31 grudnia 2021r.
6. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Łęczyca za 2021rok wraz z tabelami należnych wypłat jednorazowego dodatku uzupełniającego na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/335/2022 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Spółki "Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Łęczycy" nieruchomości położonych w Łęczycy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania według właściwości petycji z dnia 21 grudnia 2021 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2022 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2022 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LVIII/333/2021 z dnia 22 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2022-2025.
13. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
14. Zamknięcie posiedzenia.


Uwagi: