Data posiedzenia:
2021-11-25

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczycy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lub dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu ich zawarcia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zasad sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych położonych w budynkach wielolokalowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Miasto Łęczyca wraz ze sprzedażą gruntu lub oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łęczyca.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia zasięgu istniejących nazw ulic w miejscowości Łęczyca.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
11. Przedstawienie wniosku o wsparcie działań promocyjnych w "Ogrodzie Dialogu" w Rawie Mazowieckiej.
12. Przedstawienie planu pracy na 2022 rok Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Gospodarki i Mienia, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Sportu i Rekreacji, Komisji Rewizyjnej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Łęczyca.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Łęczyca na rok 2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Łęczyca na rok 2021.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/237/2020 z dnia 21 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2021-2026.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Miasta Łęczyca ze Stowarzyszenia Unia Miasteczek Polskich.
18. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
19. Zamknięcie sesji.


Uwagi: