Burmistrz Miasta Łęczycy
ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska pracy – Wychowawca Świetlicy Środowiskowej w Łęczycy 

Stanowisko jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20214-2020, Oś Priorytetowa IX  Włączenie społeczne, Działanie IX 2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

1. Określenie stanowiska:
Wychowawca Świetlicy Środowiskowej

 2.  Miejsce pracy:
Świetlica Środowiskowa w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 6c

3.  Forma zatrudnienia, wymiar czasu pracy:

Umowa o pracę na czas realizacji projektu pn. „Miasto Łęczyca stawia na rodzinę!” w wymiarze 5/8 etatu.

4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1)  wykształcenie:

a) wyższe:

– na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub

– na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

b) co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentowany
co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2)  obywatelstwo polskie,

3)   posiadanie pełni władzy rodzicielskiej tj., kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona lub zawieszona,

4)  wypełnienie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

5)  brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

7)   posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku.

 

 5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

1)   znajomość aktów prawnych dotyczących placówek opiekuńczo – wychowawczych,

2)   umiejętność obsługi komputera i programów komputerowych (MS Office) oraz urządzeń biurowych,

3)  kreatywność,

4)  umiejętność podejmowania decyzji,

5)  umiejętność tworzenia projektów i programów z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny,

6)  umiejętność skutecznej komunikacji,

7)  odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę,

8)  umiejętność pracy w zespole,

9)  umiejętność prowadzenia zajęć świetlicowych, kulturalnych, rekreacyjnych,

10)  umiejętność współpracy ze społecznością lokalną,

11)  doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

6. Zakres obowiązków i odpowiedzialności:

1) opracowanie rocznych planów pracy Świetlicy Środowiskowej w Łęczycy.

2) prowadzenie zajęć wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym,

3) opieka nad dziećmi – uczestnikami zajęć świetlicowych, organizacja tych zajęć, tworzenie warunków do aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych), wspieranie w trudnościach w nauce, upowszechnianie zachowań pozytywnych, współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci,

4) współpraca z instytucjami (m.in. szkołą, placówkami medycznymi i innymi placówkami wynikającymi z rozpoznanych problemów) oraz innymi specjalistami i osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe w świetlicy,

5) prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej dzieci i funkcjonowania świetlicy, w tym m.in.: wykazu przepracowanych godzin sporządzanych oddzielnie dla każdego miesiąca kalendarzowego, listy obecności dzieci i młodzieży korzystających ze świetlicy.

6) dbanie o czystość, ład i porządek w miejscu pracy,

7) wykonywanie innych poleceń Kierownika Świetlicy Środowiskowej.

 

7. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) praca wykonywana w niepełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 – 19:00.

W okresie ferii i wakacji oraz dni wolnych od nauki dopuszcza się pracę z dziećmi w godzinach dopołudniowych. Ostateczną decyzję co do terminu i godzin prowadzonych zajęć w świetlicy środowiskowej podejmuje Kierownik Świetlicy Środowiskowej,

2) miejsce pracy: podano powyżej,

3) praca w pomieszczeniach świetlicy oraz poza budynkiem świetlicy

4) praca wymaga umiejętnego współdziałania z rodzinami/opiekunami dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy, pracownikami socjalnymi, oraz innymi osobami, z którymi wymagany będzie kontakt z uwagi na charakter pracy.

 

9.Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) życiorys;

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

4)  kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy;

5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.);

6) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

8) oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;

9) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

10) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku wychowawcy świetlicy środowiskowej (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy);

11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydata – osoby niepełnosprawnej).

12) do procesu rekrutacji będą brane pod uwagę jedynie dokumenty, które opatrzone są poniższą klauzulą:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Ja niżej podpisany, wyrażam zgodnie z art. 7 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO, wyraźną i dobrowolną zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji naboru kandydata na wolne stanowisko pracy Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Łęczycy, przetwarzanych przez Urząd Miejski w Łęczycy
.

 

List motywacyjny, życiorys  oraz oświadczenia kandydat zobowiązany jest popisać własnoręcznie, a kserokopie dokumentów potwierdzić za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem.

W przypadku podpisania umowy wymagane będzie okazanie oryginałów dokumentacji przedstawionej w postaci kserokopii.

 

 9. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Wychowawcy Świetlicy Środowiskowej w Łęczycy” w terminie do dnia 06 grudnia 2021 roku do godz. 14:00.

9. Dodatkowe informacje:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie
o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej części naboru (rozmowy rekrutacyjnej).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Łęczyca oraz
na tablicy ogłoszeń urzędu.

Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy (pokój 33) lub pod numerem telefonu 24 7210320 

 

Klauzula RODO

1.   Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

a.  administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Łęczycy z siedzibą w Łęczycy przy ulicy Marii Konopnickiej 14.

b.   z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować drogą mailową

iodo@leczyca.info.pl.

c.   Pana/i dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

d.  Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat od złożenia dokumentów.

e.   odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do

uzyskania danych osobowych na podstawie osobnych przepisów.

f.   posiada Pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu  wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie. 

g.  ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

h.   podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

i.   Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  w formie profilowania, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.