Łęczyca dnia 11 października 2021 r.

GP.6730.11.2021

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCY

z dnia 11 października 2021 r.

 

Na podstawie art. 104 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

 

zawiadamiam

 

że po ponownym rozpatrzeniu sprawy, w dniu 11 października 2021 r. została wydana decyzja nr 36/21 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z garażem i usługami w przestrzeni parteru wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz drogą wewnętrzną na działce nr ewid. 387/2 planowanej na działkach nr ewid.: 387/9, 388/8, 389/8, 387/10, 388/9, 389/9, 387/11, 388/10, 389/10 oraz 387/2,położonych przy ul. Osiedlowej, w Łęczycy.

Z treścią decyzji strony postępowania mogą się zapoznać po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr telefonu 24 721 03 29 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, pokój 43, II piętro.

Zgodnie z art. 49 Kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni dnia publicznego obwieszczenia.

 

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej: http://bip.leczyca.info.ploraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, w terminie : od 11.10.2021r. do 25.10.2021r.