Łęczyca, dnia 5 października 2021 r.

 

GP.6733.6.2021

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCY

z dnia 5 października 2021 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 50 ust. 1 i art. 51. ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 741) oraz art. 49 § 1 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 )

 

zawiadamia się

 

że w dniu 5 października 2021 r. została wydana decyzja nr 5/2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0.4 kV wraz ze złączami kablowymi na działkach nr ewid.: 133, 149/5, 155/7, 155/8, 155/9, 155/10, 155/11, 155/12 i 155/13 położonych w Łęczycy w rejonie ul. Kaliskiej.

Wobec powyższego, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z zm.) uprzejmie informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, poprzez umieszczenie pisma
w skrzynce na korespondencje znajdującej się przy wejściu głównym do Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Ponadto strony mogą uzyskiwać informacje telefonicznie pod numerem telefonu (24 721 03 29) oraz zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej: http://bip.leczyca.info.ploraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, w terminie: od 05.10.2021 r.
do 19.10.2021 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.