Informacja o ponownym wyłożeniu projektu studium

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że w dniach od 23.09.2021 roku do 14.10.2021 roku wyłożony został do publicznego wglądu projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczycy” obejmujący obszary wskazane na załączniku graficznym oznaczone numerami od 1 do nr 7.

Z wyłożonym  projektem zmiany studium można  zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy, pokój 43 (tel: 24  721 03 29), w godzinach pracy urzędu (od pn.- śr. 7.30-15.30, czw. 7.30-17.00  i  pt 7.30-14.30). 

Uwagi do wyłożonego projektu zmiany studium można składać do Burmistrza Miasta Łęczycy na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: kancelaria@leczyca.info.pl, lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP w nieprzekraczalnym terminie do 5.11.2021r.