OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCA

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczycy
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 8a, art 8c i art 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy Nr LXII/399/2018z dnia 8marca2018r. w sprawie przystąpienia do opracowaniazmiany„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczycy”, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczycy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do publicznego wglądu

 

w dniach od 25.01.2021 r. do 25.02.2021 r.

 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, pokój nr 43 w godz. pracy Urzędu, a także na stronie internetowej http://www.leczyca.info.pl/ .

 

 

Dyskusja publicznanad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczycy

 

odbędzie się w dniu 11.02.2021 r.

 

 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, (sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Łęczycy) w  godz. od 15.00- 18.00

 

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. 293 z ze zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu Studium.

Uwagi do projektu Studium oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie

 

 

do dnia 18.03.2021 r.

 

do Burmistrza Miasta Łęczycy na piśmie:

-      w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca,

-      drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca,

-      drogą elektroniczną na adres kancelaria@leczyca.info.pl lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

 

Uwaga lub wniosek powinny zawierać: nazwisko, imię (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres, przedmiot uwagi, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy oraz oświadczenie osoby składającej uwagę dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 1781).

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Łęczycy.

 

Informuję, że:

1.        Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.

2.        Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca i są one podawane w celu składania uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczycy.

3.        Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych,
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

4.        Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, do siedziby archiwum zakładowego Urzędu Miasta w Łęczycy, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.

5.        Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.        Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

7.        Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

8.        Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 1 w związku z art. 11a ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz § 9 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

9.        Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę - wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

10.     Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych - e-mail: iod@leczyca.info.pl