BURMISTRZ MIASTA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

    w Urzędzie Miejskim w Łęczycy

                                                                                  

1.      Stanowisko pracy: Podinspektor w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu- 1 etat- umowa na czas określony.

 

2.      Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej roczny staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy kodeks postepowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych,

·         operatywność i umiejętność sprawnego wykonywania zadań,

·         umiejętność interpretacji przepisów prawa,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  ścigane z oskarżenia publicznego i  umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zajmowanie stanowiska, na które ogłaszany jest nabór,
 • komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • dobra obsługa komputera (MS Office).

 

3.      Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 • znajomość innych przepisów obowiązujących na stanowisku pracy objętym naborem,
 • operatywność i umiejętność sprawnego wykonywania zadań,
 • wysoka kultura osobista.

 

4.      Zadania wykonywane na stanowisku, szczegółowe obowiązki pracownika:

W zakresie spraw promocji Miasta:

1)      inicjowanie i realizacja przedsięwzięć mających na celu promocję Miasta w kraju i poza jego granicami, budowanie marki Łęczycy; 

2)      współorganizowanie imprez, przeglądów i festiwali oraz podejmowanie współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta Łęczycy, w tym Muzeum i Domem Kultury oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami i fundacjami;

3)      współorganizacja kontaktów zagranicznych przedstawicieli Miasta z miastami partnerskimi, organizowanie wyjazdów mieszkańców oraz pobytu zaproszonych gości w ramach wymiany partnerskiej;

4)      przekazywanie informacji o terminach organizowanych imprez, przeglądów i festiwali do publicznej wiadomości i zamieszczanie ich na stronie internetowej www.leczyca.info.pl;

5)      w zakresie polityki informacyjnej Miasta prowadzenie strony internetowej www.leczyca.info.pl poprzez: zamieszczanie aktualnych informacji o wydarzeniach kulturalnych, sportowych, promocyjnych i innych istotnych dla mieszkańców ogłoszeniach, zawierającego aktualne informacje dotyczące działalności samorządu;

6)      prowadzenie dokumentacji fotograficznej z organizowanych imprez, przeglądów, festiwali;

7)      współorganizacja konferencji prasowych, kontakty z lokalnymi mediami i informowanie o bieżącej działalności samorządu przy współpracy z adekwatnymi wydziałami Urzędu;

8)      przekazywanie komunikatów urzędowych do opublikowania w środkach masowego przekazu oraz na stronie Urzędu;

9)      informowanie lokalnych mediów o ważnych wydarzeniach kulturalnych, sportowych oraz promocyjnych w Mieście oraz zapraszanie przedstawicieli mediów na organizowane w tym zakresie imprezy;

10)  tworzenie projektów zaproszeń, dyplomów, plakatów, listów gratulacyjnych i ulotek informacyjnych oraz innych materiałów graficznych;

11)  przygotowanie projektów materiałów promocyjnych Miasta.

 

W zakresie turystyki:

12)  gromadzenie i udzielanie informacji o walorach turystycznych Łęczycy;

13)  udostępnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych Miasta w ramach powierzonych do prowadzenia zadań;

14)  współpraca z organizacjami turystycznymi, działającymi na terenie Miasta.

 

     W zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu:

15)  współdziałanie z instytucjami kultury, innymi jednostkami samorządowymi, administracją rządową, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz klubami sportowymi w sprawach dotyczących rozwoju kultury, kultury fizycznej, promocji i sportu oraz turystyki, w tym współdziałanie w zakresie organizacji turniejów, spartakiad, itp. w obszarze sportu;

5.      Warunki zatrudnienia:

 • Wymiar czasu pracy- 1 stanowisko pracy-1 etat,
 • Miejsce wykonywania pracy- Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14.
 • Warunki pracy na stanowisku: praca wykonywana w biurze.

 

6.      Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV), z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych  miejsc pracy,
 • kwestionariusz osobowy,
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia,

·         oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  ścigane z oskarżenia publicznego i  umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania  pracy na wskazanym stanowisku.

 

7.      W miesiącu  wrześniu 2020r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać, w zamkniętych kopertach, do skrzynki podawczej znajdującej się przed siedzibą Urzędu Miejskiego w  Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14, w terminie do dnia 13.11.2020r. do godziny 14.30, z dopiskiem „Nabór na  stanowisko Podinspektora w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu” lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Łęczycy (decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Oferty niekompletne oraz wpływające poza otwartym postępowaniem kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane oraz nie będą na nie udzielane odpowiedzi.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. M. Konopnickiej 14,  99-100 Łęczyca. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat wyłoniony z naboru będzie zobowiązany do przedłożenia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” uzyskanego na własny koszt z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Ja niżej podpisany, wyrażam zgodnie z art. 7 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO, wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji naboru kandydata na wolne stanowisko pracy Podinspektora Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, przetwarzanych przez Urząd Miejski w Łęczycy.

 

Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, jako Administrator danych, informuje Panią/Pana, iż:

1.podanie Pana/Pani danych jest całkowicie dobrowolne / wynika z wyrażonej zgody,

2.posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

3.dane mogą być udostępniane instytucjom określonym przez przepisy prawa lub naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), w trybie art. 28 ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

4.podane dane będą przetwarzane na podstawie  np. art. 6 ust. 1 pkt. a), b), c), d), e), f) zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO,

5.dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego oraz innych aktów prawa regulujących działalność Administratora,

6.ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani//Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

…………………………………………

data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę

 

            Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz  Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze  w Urzędzie Miejskim  w  Łęczycy  zatwierdzonym Zarządzeniem Nr  283/2009 Burmistrza  Miasta Łęczyca z dnia 27.03.2009r.

 

 

 

 

Sporządziła: Magdalena Smal- Jatczak

Wydział Kadr i Organizacji Urzędu