Burmistrz Miasta Łęczyca zaprasza do konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 27 października 2020 r., a termin ich zakończenia na dzień 10 listopada 2020 r. (włącznie).


Szczegółowe informacje zawiera Zarządzenie Nr 120.162.2020 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 26 października 2020 r.