Łęczyca, dnia 30 lipca 2020 r.

MOPS.110.2.2020

L.dz.541.2020

 

 

DYREKTOR

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY 

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE – INFORMATYK (1 etat)

 

 

Nazwa i adres jednostki:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

UL. OZORKOWSKA 8

99 – 100 ŁĘCZYCA

 

 

 1. Przedmiot naboru:

 

 1. Stanowisko: INFORMATYK
 2. Podstawa zatrudnienia: UMOWA O PRACĘ
 3. Liczba stanowisk: 1
 4. Wymiar czasu pracy: 1 etat
 5. PRACA JEDNOZMIANOWA
 6. Miejsce wykonywania pracy:  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY
 7. Praca przy komputerze – 8 godzin.

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. wykształcenie informatyczne:          wyższe            – bez doświadczenia zawodowego     lub

średnie             3 letni staż pracy;

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;
 3. teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu systemów i sieci informatycznej, bezpieczeństwa informacji, budowy strategii informatycznych;
 4. umiejętność obsługi komputera na poziomie administratora;
 5. umiejętność zarządzania usługami sieciowymi (DNS, POP3, SMTP, http i inne);
 6. dobra znajomość protokołu TCP/IP;
 7. znajomość baz danych firebird, MS SQL w stopniu administracyjnym; znajomość budowy komputera na poziomie administrator;
 8. znajomość systemów operacyjnych i klasy Windows i Linuks – na poziomie administratora;
 9. umiejętność sporządzania pism urzędowych, protokołów i opracowywania instrukcji oraz projektów sprawozdań;
 10. znajomość przepisów prawnych z zakresu ochrony danych osobowych;
 11. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 12. nieposzlakowana opinia;
 13. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność;
 14. bardzo dobre zdolności organizacyjne i interpersonalne;
 15. umiejętność planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku;
 16. rzetelność, staranność, odpowiedzialność.

 

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. doświadczenie w obsłudze i administrowaniu aplikacjami dla których zostało wydane świadectwo zgodności oprogramowania przez administrację rządową, poparte oświadczeniem kandydata wskazującym konkretną aplikację – TT-POMOC, POMOST, TT-ALIMENTY, TT-SWIADCZENIA_RODZINNE, CAS, SEPI, OPIEKUN SENIORA;
 2. znajomość zasad elektronicznego obiegu dokumentów;
 3. znajomość technologii sieci komputerowych WAN, LAN poparte oświadczeniem kandydata;
 4. znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, finansów publicznych, samorządu gminnego;
 5. znajomość organizacji i funkcjonowania administracji samorządowej.

 

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 

1.      Zarządzanie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

2.      Administrowanie systemem komputerowym Ośrodka i zapewnienie jego prawidłowego działania;

3.      Administrowanie siecią i serwerem – okresowe kontrole stanu instalacji i urządzeń;

4.      Archiwizacja danych i zabezpieczanie nośników z kopiami bezpieczeństwa;

5.      Nadzór nad prawidłową pracą programów użytkowych, biurowych i systemowych;

6.      Konfigurowanie i instalacja sprzętu komputerowego w Ośrodku;


7.      Dokonywanie przeglądów, interwencji serwisowych i konserwacji sprzętu;

8.      Doradztwo techniczne w zakresie obsługi sprzętu komputerowego oraz używanych aplikacji;

9.      Nabywanie, dystrybucja i instalowanie środków informatycznych;

10.  Przygotowanie, aktualizacja i nadzór nad prowadzeniem pracy systemów, w szczególności  w zakresie bezpieczeństwa informacji;

11.  Zarządzanie stroną WWW;

12.  Prowadzenie dokumentacji w zakresie ustalania uprawnień dostępu do danych osobowych oraz ewidencjonowanie haseł dostępu dla poszczególnych użytkowników;

13.  Konsultacje i udzielanie instruktażu pracownikom z zakresu obsługi komputera;

14.  Pomoc pracownikom przy rozwiązywaniu problemów informatycznych z bieżącymi aplikacjami;

15.  Nadzór nad prawidłową transmisją elektronicznych dokumentów do ZUS, SEPI i ePUAP, Emp@tia;

16.  Konfigurowanie i instalacja sprzętu komputerowego w Ośrodku;

17.  Modernizacja i dbanie o bezawaryjne prace sprzętu komputerowego oraz drukarek znajdujących się w Ośrodku tj. Wykonywanie drobnych napraw oraz diagnostyka problemów i zgłaszanie serwisowi informacji dotyczących nieprawidłowego działania sprzętu;

18.  Bieżąca konserwacja komputerów;

19.  Analiza potrzeb w zakresie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania;

20.  Nadzorowanie legalności oprogramowania komputerowego;

21.  Obsługa systemów ochrony antywirusowej;

22.  Bieżąca analiza i obsługa stanu zabezpieczeń systemów operacyjnych i baz danych;

23.  Naprawianie, usuwanie usterek sprzętu komputerowego;

24.  Przygotowywanie i wydruk projektów decyzji administracyjnych (przyznających, odmownych, zmieniających i uchylających) dla podopiecznych z zakresu pomocy społecznej;

25.  Wydawanie petentom decyzji administracyjnych;

26.  Prowadzenie dokumentacji i ewidencji spraw załatwianych poprzez wydawane decyzje;

27.  Przygotowywanie list wypłat świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z wydanymi decyzjami;

28.  Prowadzenie bieżących spraw sekcji pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

29.  Współpraca z pracownikami innych wydziałów w Ośrodku;

30.  Zastępowanie innych pracowników wydziałów w razie ich nieobecności.

 

 

V.     Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 

 1. Życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny zawierający uzasadnienie ubiegania się o stanowisko informatyka,
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w tym zaświadczenia  o ukończonych kursach i szkoleniach,
 3. Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienie (w przypadku wcześniejszego zatrudnienia),
 4. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia (wymagane aktualne zaświadczenie lekarskie /od lekarza medycyny pracy/ o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, na które przeprowadza się nabór: wymagane po wyłonieniu kandydata najpóźniej przed zawarciem umowy o pracę,
 5. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze,
 6. Podpisane oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze,
 7. Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem na stanowisko informatyk,  dla  potrzeb  niezbędnych  dla  jego  realizacji i dokumentacji,  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO)”.

 

 

 1. Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia:

 

 

Dokumenty należy złożyć do dnia 10 sierpnia 2020 r. do godz. 13:30 (decyduje data wpływu   do MOPS) w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy, ul. Ozorkowska 8, 99-100 Łęczyca, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE – INFORMATYK”.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Oferty niekompletne oraz wpływające poza otwartym postępowaniem kwalifikacyjnym nie będą  rozpatrywane oraz nie będą na nie udzielane odpowiedzi.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

·        I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów.

·        II etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.

 

Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procedurze konkursowej zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty osób biorących udział w konkursie, które nie zostały w jego wyniku zatrudnione, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zatrudnione w wyniku naboru, na pisemny wniosek, będą odsyłane lub odbierane osobiście. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (0-24) 721 23 71 lub (0-24) 721 28 42.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy – ul. Ozorkowska 8,  99-100 Łęczyca.

Kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego etapu naboru, zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydat wyłoniony  z naboru będzie zobowiązany do przedłożenia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” uzyskanego na własny koszt z Krajowego Rejestru Karnego.

 

 

VII. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był  wyższy niż 6%.

 

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie ustawą z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.) oraz Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęczycy wprowadzony   Zarządzeniem Nr  MOPS.021.5.2019 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy z dnia 18 marca 2019 r.

 

 

 

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy

 


/-/ Marcin Kupiecki