Data posiedzenia:
2019-12-20

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2020-2026.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łęczyca na rok 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/33/2019
z dnia 08.01.2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2019-2027.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Łęczyca, w roku szkolnym 2019/2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
10. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
11. Zamknięcie sesji.


Uwagi: