Załącznik do zarządzenia Nr 120.202.2019
Burmistrza Miasta Łęczyca
z dnia 31 października 2019 r.

BURMISTRZ MIASTA ŁĘCZYCA OGŁASZA KONKURS NA DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY

Nazwa i adres jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy

ul. Ozorkowska 8

99-100 Łęczyca

Wymiar czasu pracy: 1/1 etat

NIEZBĘDNE WYMAGANIA

1. Obywatelstwo polskie,

2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4. Wykształcenie wyższe, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku,

5. Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.),

6. Minimum 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,

7. Nieposzlakowana opinia,

8. Znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej a także z zakresu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, finansów publicznych i samorządu gminnego.

WYMAGANIA DODATKOWE

1) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz gospodarką finansową zakładu,

2) umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia,

3) zdolności organizacyjne,

4) odpowiedzialność,obowiązkowość,dyspozycyjność,systematyczność,komunikatywność,rzetelność,

5) umiejętność pracy w zespole,

6) wysoka odporność na stres,

9) znajomość zagadnień związanych z funduszami unijnymi

ZAKRES ZADAŃ NA WYKONYWANYM STANOWISKU

1) kierowanie i organizacja pracy Ośrodka oraz zapewnienie warunków niezbędnych do jego funkcjonowania i realizacji powierzonych zadań,

2) wyznaczanie strategii działania Ośrodka,

3) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Ośrodka,

4) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,

5) dokonywanie czynności prawnych na mocy pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Miasta,

6) realizowanie zadań dyrektora Ośrodka wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz innych obowiązujących przepisów prawa, uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Burmistrza Miasta,

7) wykonywanie uprawień pracodawcy wobec pracowników Ośrodka,

8) zarządzanie powierzoną częścią majątku gminnego,

9) nadzór nad prowadzoną w Ośrodku gospodarka finansową,

10) gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

11) składanie w imieniu Ośrodka oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych,

12) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych, w ramach posiadanego upoważnienia, należących do właściwości gminy,

13) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nie należących do zadań z zakresu pomocy społecznej, na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza Miasta, w sprawach o ustalenie uprawnień, przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postępowania i wydawanie w tych sprawach decyzji, prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

14) wytaczanie na rzecz obywateli powództw o roszczenia alimentacyjne,

15) zawieranie umów z małżonkiem, zstępnymi lub wstępnymi w sprawie wysokości świadczonej przez nich pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy,

16) zawieranie umów z małżonkiem, zstępnymi lub wstępnymi mieszkańca domu pomocy społecznej dotyczących wnoszonej przez nich opłaty za pobyt tego mieszkańca w domu pomocy społecznej,

17) zatwierdzanie bilansu potrzeb wynikających z zadań statutowych realizowanych przez Ośrodek,

18) składanie Radzie Miejskiej corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie,

19) nadzór i kontrola nad właściwym sporządzaniem i realizacją planów finansowych Ośrodka,

20) nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy służbowej i zawodowej przez podległych pracowników,

21) wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących zasady funkcjonowania i organizacji Ośrodka,

22) organizowanie kontroli zarządczej i nadzór nad realizacją wniosków pokontrolnych.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:

Miejscem pracy jest siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy w budynku przy ul. Ozorkowskiej 8 w Łęczycy. Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer oraz inne urządzenia biurowe. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęczycy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia jest niższy niż 6 %.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) list motywacyjny oraz CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

2) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

4) kserokopia dowodu osobistego,

5) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.),

6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe (wymagane zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w terminie 14 dni od dnia wyłonienia kandydata na stanowisko w drodze naboru),

7) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

8) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie,

9) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

10) aktualne zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, na które przeprowadza się nabór: wymagane po wyłonieniu kandydata na stanowisko w drodze naboru, najpóźniej przed zawarciem umowy o pracę,

11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanej dalej RODO,

11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody, w przypadku zatrudnienia, na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach w związku z naborem, na czas realizacji umowy o pracę zgodnie z RODO,

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być na każdej stronie potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu” stwierdzam zgodność z oryginałem” data i czytelny podpis.

Oświadczenia i dokumenty składane w drodze przeprowadzanego konkursu muszą być podpisane własnoręcznie.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy” w terminie do 21 listopada 2019 r., w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Łęczycy (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Łęczycy). Oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Łęczycy niekompletne, lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procedurze konkursowej zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty osób biorących udział w konkursie, które nie zostały w jego wyniku zatrudnione, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru, następnie będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 10 lat. Dokumenty osób, które z powodów niespełnienia wymagań formalnych, nie wzięły udziału w konkursie, mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 14 dni od ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W wypadku nieodebrania dokumentów zostaną komisyjnie zniszczone.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

- I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów.

- II etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie.

K L AUZULA I N FORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Łęczyca, z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, tel. +48 (24) 721 03 00 (sekretariat); e-mail: sekretariat@leczyca.info.pl, http://www.leczyca.info.pl

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, Pani Agnieszka Królak, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@leczyca.info.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy oraz zawarcia umowy o pracę.

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 917), art. 6 ust. 1 lit b i c RODO oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa: operatorowi pocztowemu lub kurierowi w przypadku korespondencji papierowej.

6. Pani/Pana dane osobowe zawarte w protokole konkursowym będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji tj. 5 lat od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia postępowania konkursowego. Okres przetwarzania może ulec zmianie ze względu na szczegółowe przepisy prawa. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany do zatrudnienia zostaną dołączone do jego akt osobowych i przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. 10 lat od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia zatrudnienia. Ponadto dane, co do których wyraził/a Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie, przechowywane będą do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.