BURMISTRZ MIASTA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

    w Urzędzie Miejskim w Łęczycy

                                                                                  

1.      Stanowisko pracy: Podinspektor w Wydziale Kadr i Organizacji Urzędu- 1 etat- umowa na czas określony.

 

2.      Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: administracja, prawo,
 • co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż w jednostkach administracji publicznej,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy kodeks postepowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 
 • operatywność i umiejętność sprawnego wykonywania zadań,
 •  umiejętność interpretacji przepisów prawa,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  ścigane z oskarżenia publicznego i  umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zajmowanie stanowiska, na które ogłaszany jest nabór,
 • komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • dobra obsługa komputera (MS Office).

 

3.      Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 • znajomość innych przepisów obowiązujących na stanowisku pracy objętym naborem,
 • wysoka kultura osobista,
 • dyspozycyjność.

 

4.      Zadania wykonywane na stanowisku, szczegółowe obowiązki pracownika:

 • obsługa kancelaryjno - techniczna Rady Miejskiej w Łęczycy; 
 • organizowanie i obsługa spotkań i posiedzeń odbywanych w ramach pracy Rady na sesjach i komisjach; 
 • sporządzanie protokołów i innej dokumentacji z posiedzeń Rady w trakcie sesji i  komisji oraz przekazywanie wyciągów z tych protokołów odpowiednim adresatom; 
 • prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków radnych, wniosków mieszkańców złożonych za pośrednictwem radnych oraz kontrolowanie terminowości udzielanych odpowiedzi; 
 • terminowe przekazywanie w imieniu Burmistrza uchwał Rady do właściwych organów nadzoru, w tym do Wojewody Łódzkiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej, właściwym Kierownikom Wydziałów oraz jednostkom organizacyjnym Miasta; 
 • prowadzenie spraw osobowych radnych Rady Miejskiej w Łęczycy, w tym organizowanie szkoleń, umieszczanie i aktualizacja informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • przyjmowanie oświadczeń: majątkowych oraz oświadczeń lustracyjnych –osób, które zobowiązane są do ich składania Przewodniczącemu Rady, przekazywanie oświadczeń do właściwego Urzędu Skarbowego oraz umieszczanie treści oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • prowadzenie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendów oraz wyborów ławników; 
 • prowadzenie spraw związanych z konsultacjami społecznymi w zakresie zadań objętych działaniem Wydziału; 
 • przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego i pozostałych regulacji w zakresie funkcjonowania Rady i jej Komisji; 
 • prowadzenie zbioru aktów prawnych uchwalonych przez Radę Miejską w Łęczycy; 
 • umieszczanie treści uchwał na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
 • prowadzenie rejestru porozumień zawartych z organami jednostek samorządu terytorialnego; 
 • nadawanie właściwego obiegu sprawom o charakterze skarg i wniosków kierowanych do Rady zgodnie z funkcjonującymi w Urzędzie procedurami i przepisami Kpa; 
 • współpraca z Kierownikami /Samodzielnymi Stanowiskami w zakresie aktualizacji aktów prawa miejscowego i koordynacja działań w tej sferze; 
 • przygotowywanie sprawozdań z wykonania uchwał Rady Miejskiej we współpracy z Kierownikami/Samodzielnymi stanowiskami 
 • współpraca i współdziałanie przy przygotowywaniu informacji w zakresie sprawozdań z działalności Burmistrza, w tym przy przygotowywaniu międzysesyjnej informacji działalności organu wykonawczego;
 • prowadzenie zbioru dokumentacji o utworzeniu jednostek organizacyjnych, w tym ich statutów; 
 • współpraca z pracownikami Wydziałów w ramach obowiązujących zasad legislacji i wymogów w zakresie stanowienia prawa lokalnego; 

 

 

5.      Warunki zatrudnienia:

 • Wymiar czasu pracy- 1 stanowisko pracy-1 etat,
 • Miejsce wykonywania pracy- Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14.
 • Warunki pracy na stanowisku: praca wykonywana w biurze.

 

6.      Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV), z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych  miejsc pracy,
 • kwestionariusz osobowy,
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  ścigane z oskarżenia publicznego i  umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania  pracy na wskazanym stanowisku.

 

7.      W miesiącu sierpniu 2019r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach w Kancelarii Urzędu Miejskiego w  Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14, w terminie do dnia 19.09.2019r. do godziny 14.00, z dopiskiem „Nabór na  stanowisko Podinspektora w  Wydziale Kadr i Organizacji” lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Łęczycy (decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Oferty niekompletne oraz wpływające poza otwartym postępowaniem kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane oraz nie będą na nie udzielane odpowiedzi.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. M. Konopnickiej 14,  99-100 Łęczyca. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat wyłoniony z naboru będzie zobowiązany do przedłożenia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” uzyskanego na własny koszt z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Ja niżej podpisany, wyrażam zgodnie z art. 7 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO, wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji naboru kandydata na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Wydziale Kadr i Organizacji Urzędu, przetwarzanych przez Urząd Miejski w Łęczycy.

 

Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, jako Administrator danych, informuje Panią/Pana, iż:

1.podanie Pana/Pani danych jest całkowicie dobrowolne / wynika z wyrażonej zgody,

2.posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

3.dane mogą być udostępniane instytucjom określonym przez przepisy prawa lub naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), w trybie art. 28 ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

4.podane dane będą przetwarzane na podstawie  np. art. 6 ust. 1 pkt. a), b), c), d), e), f) zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO,

5.dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego oraz innych aktów prawa regulujących działalność Administratora,

6.ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani//Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

…………………………………………………

data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę

 

 

 

                Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1282) oraz  Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim  w  Łęczycy  zatwierdzonym Zarządzeniem Nr  283/2009 Burmistrza  Miasta Łęczyca z dnia 27.03.2009r.