Symbol:


Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j.Dz.U. z 2019r., poz.1397 z późn.zm),
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2020r.,poz.256 z późn.zm),
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019r.,poz.1000),
4. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2018r.,poz.2523) oraz Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego ( Dz.U. z 2019r.,poz.1212),
5.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL ( Dz.U. z 2017r., poz.2482 z późn.zm).


Opłaty:
- opłata za udostępnienie jednostkowych danych,tj.danych dotyczących jednej osoby albo imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem - 31 zł,
- opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika - 17 zł
Opłaty należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy lub na konto:
NR KONTA BANKOWEGO:90 9029 0000 2001 0104 4933 0003
Termin odpowiedzi:
Dane jednostkowe udostępnia się na wniosek osób lub jednostek organizacyjnych złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.Oznacza to,że wniosek ma być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym przy wykorzystaniu nowego dowodu osobistego. Odpowiedź udzielana jest w terminie do 14 dni , w przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień do 30 dni.

Jednostka odpowiadająca:
Zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności , od 1 lipca 2019r. właściwe w zakresie udostepnienia danych z rejestru PESEL są wyłącznie organy gmin. Wniosek o udostepnienie danych z rejestru PESEL będzie można zatem skierować do dowolnego organu gminy na terenie kraju. W mieście Łęczyca wniosek można złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Łęczycy, Pl.Kościuszki 33 - ratusz; 99-100 Łęczyca

Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:
Od d nia 1 lipca 2019r. podmioty publiczne , które nie posiadają decyzji administracyjnej , na podstawie której uzyskały dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym mogą uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z rejestru PESEL albo 300 danych jednostkowych z poszczególnych rejestrów mieszkańców , prowadzonych zgodnie z właściwością miejscową przez danych organ gminy.

Dokumenty
  • Wniosek o udostępnienie danych ( wniosek należy czytelnie podpisać). (wymagany) Dla zidentyfikowania w rejestrach poszukiwanej osoby,należy wskazać, jak najszerszy zakres posiadanych informacji ( np. imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, poprzedni adres zameldowania ip.)

  • Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie jednostkowych danych - 31 zł (wymagany)

  • Pełnomocnictwo jeżeli strona działa przez pełnomocnika (wymagany)

  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa ( w przypadku działania przez pełnomocnika) 17 zł. (wymagany)

  • Dokumenty mogące potwierdzić interes prawny, między innymi: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione(np. wyroki sądowe, wezwania do zapłaty itp.) (wymagany)