Symbol:
KU.50

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2012 poz. 788 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014. poz. 1628 ze zm.)


Opłaty:
a) Odpis skrócony - 22zł
b) Odpis zupełny - 33zł (opłata uiszczona w kasie Urzędu, bądź na konto Urzędu Miejskiego w Łęczycy
c) Opłata skarborwa za zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, dokonanuch w księgach stanu cywilnegowpisach lub ich braku, albo o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 24zł
d) Opłata skarbowa za zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego - 24zł
e) Opłata skarbowa za zaświadczenie o stanie cywilnym - 38zł
f) Opłata skarbowa za inne zaświadczenia - 26zł
nr konta: 90 9029 0000 2001 0104 4933 0003


Termin odpowiedzi:
Do 30 dni.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, pl. Tadeusz Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca - RATUSZ, tel. 24 721-03-56

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łęczycy.

Uwagi:
a) Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, zaświadczenia o stanie cywilnym oraz inne zaświadczenia dotyczące urzędowego potwierdzenia określonych faktów. np. zaświadczenie o wyznaczonej dacie ślubu.
b) Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy oraz inne osoby, które wykażą interes prawny. Podmioty uprawnione do uzyskania zaświadczenia o stanie cywilnym - osoba, której akt dotyczy (art. 49 ust. 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego).
c) Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.


Dokumenty
  • Wniosek

  • Dowód osobisty (do wglądu) lub inny dokument ze zdjęciem