Symbol:
KU.53

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2012 poz. 788 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014. poz. 1628 ze zm.)


Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po sprostowaniu aktu stanu cywilnego - 39 zł
nr konta: 90 9029 0000 2001 0104 4933 0003


Termin odpowiedzi:
Do 30 dni.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, pl. Tadeusz Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca - RATUSZ, tel. 24 721-03-56

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łęczycy.

Uwagi:
Akt małżeństwa prostuje się na podstawie aktów urodzenia zawierających małżeństwo.
Akt urodzenia na podstawie aktów małżeństwa rodziców dziecka.
Akt zgonu na podstawie aktów urodzenia i małżeństwa.

Sprostowanie aktu Stanu Cywilnego dokonuje kierownik USC miejsca sporządzenia aktu.

Wnioskodawcą może być osoba , której stan cywilny został w akcie stwierdzony , jej przedstawiciel ustawowy lub osobę przez nią upoważnione.


Dokumenty
  • Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego (wniosek do pobrania)

  • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej

  • dokument tożsamości wnioskodawcy (do wglądu)