Symbol:
KU.32

Wydział:
Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945).
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).
8. Uchwała NrXXV/151/2020 Rady Miasta Łęczycy z dnia 23 stycznia 2020 r w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Miasta Łęczyca na cele niezwiązane zbudową, przebudową, remontem utrzymaniem iochroną dróg (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 993 z dnia 13 lutego 2020 r.).


Opłaty:
1. Opłata roczna za zajęcie pasa drogowego - jest ustalana jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego określonej uchwałą uchwałą Nr XXV/151/2020 Rady Miasta Łęczycy z dnia 23 stycznia 2020 r w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Miasta Łęczyca na cele niezwiązane zbudową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg.
2. Opłaty dokonuje się w kasie lub na konto wskazane w decyzji.
3. Opłata jest pobierana za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.
4. Opłatę roczną za pierwszy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna, a za lata następne w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.


Termin odpowiedzi:
1. Do jednego miesiąca.
2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.


Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - II piętro, pokój 37, tel. 24 721-03-32.

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej wydaje się na czas określony.
3. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych albo bezpieczeństwa ruchu drogowego, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.
4. W zezwoleniu określa się m.in. cel i okres zajęcia pasa drogowego, powierzchnię zajmowanego pasa drogowego oraz wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym także sposób jej uiszczenia.
5. Przed faktycznym umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym należy wystąpić o wydanie odrębnego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót.

Krok po kroku
1. Pobierz, wydrukuj, czytelnie wypełnij i podpisz wniosek.
2. Do wniosku dołącz: szczegółowy plan sytuacyjny, zatwierdzony projekt organizacji ruchu, dokumentację projektową usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z poświadczeniem uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej. Skompletuj dodatkowe dokumenty w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, prowadzenia działalności gospodarczej, czy działania w imieniu osoby prawnej. Pamiętaj, że wszystkie dokumenty muszą być oryginalne..
3. Złóż wniosek wraz z załącznikami. Pamiętaj o dokumencie tożsamości i ewentualnym pełnomocnictwie.
4. Odbierz decyzję w urzędzie lub za potwierdzeniem odbioru pocztą.
5. Pamiętaj, aby uiścić opłatę za zajęcie pasa drogowego w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.Dokumenty
  • 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej (wymagany)

  • 2. Załączniki:

  • a. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów rzutu poziomego urządzenia umieszczanego w pasie drogowym. (wymagany)

  • b. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu - jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. (wymagany)

  • c. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej - jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą. (wymagany)

  • d. Dokumentacja projektowa usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z poświadczeniem uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej - na żądanie zarządcy drogi. (wymagany)

  • e. Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienia opłaty skarbowej - jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika (wymagany)