BURMISTRZ MIASTA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

    w Urzędzie Miejskim w Łęczycy

                                                                                  

1.      Stanowisko pracy: Podinspektor w Wydziale Budżetu i Księgowości- 1 etat- umowa na czas określony.

 

2.      Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: administracja, ekonomia, finanse,
 • co najmniej roczny staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego na stanowisku ds. księgowości budżetowej,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy kodeks postepowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz w zakresie wykonywanych zadań: ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych, ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeń wykonawczych, ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, ordynacja podatkowa, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
 • operatywność i umiejętność sprawnego wykonywania zadań,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  ścigane z oskarżenia publicznego i  umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zajmowanie stanowiska, na które ogłaszany jest nabór,
 • komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • dobra obsługa komputera (MS Office).

 

3.      Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 • znajomość innych przepisów obowiązujących na stanowisku pracy objętym naborem,
 • operatywność i umiejętność sprawnego wykonywania zadań,
 • wysoka kultura osobista.

 

4.      Zadania wykonywane na stanowisku, szczegółowe obowiązki pracownika:

·         prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej środków trwałych i wyposażenia trwałego,

·         prowadzenie przeceny środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

·         naliczanie umorzenia środków trwałych i wyposażenia,

·         uzgadnianie ewidencji środków trwałych i wyposażenia z ewidencją syntetyczną, sporządzanie dokumentu naliczenia umorzeń środków trwałych i wyposażenia do zaksięgowania w dzienniku główna, 

·         prowadzenie całości spraw związanych z podatkiem VAT oraz uzgodnienie z księgowością budżetową kont służących do rozliczeń VAT,

·         sporządzanie sprawozdań GUS w zakresie środków trwałych,

·         uzgadnianie inwentaryzacji z księgami inwentarzowymi poprzez wycenę,

·         prowadzenie dokumentacji wszystkich zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Miasto Łęczyca,

·         prowadzenie wszystkich kont służących do prawidłowej ewidencji księgowej inwestycji prowadzonych przez Miasto Łęczyca

·         sporządzanie zestawień danych do sprawozdań budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w części dotyczącej wykonywanego zakresu czynności, 

·         sporządzanie sprawozdania  Rb-Z,

·         opisywanie rachunków dotyczących inwestycji, sprawdzanie faktur inwestycyjnych pod kontem zgodności z podpisanymi umowami oraz pod względem formalno – rachunkowym,

·         współpraca z odpowiednimi referatami w zakresie rozliczania inwestycji,

·         przekazywanie niezbędnych informacji dotyczących zadań inwestycyjnych do BOŚ, WFOŚiGW itp.,

·         prowadzenie ewidencji spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Miasto Łęczyca oraz odsetek od tych pożyczek i kredytów,

·         sporządzanie przelewów w zakresie spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto Łęczyca, w terminach wynikających z podpisanych umów,

·         prowadzenie kwartalnych rozliczeń PGKiM oraz uzgadniani z księgowością budżetową  kont służących do rozliczeń PGKIM,   

·         prowadzenie ewidencji kartotek dzierżaw i  czynszów,

·         wykonywanie innych czynności zleconych przez Skarbnika,

·         przestrzeganie zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych.

 

5.      Warunki zatrudnienia:

 • Wymiar czasu pracy- 1 stanowisko pracy-1 etat,
 • Miejsce wykonywania pracy- Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14.
 • Warunki pracy na stanowisku: praca wykonywana w biurze.

 

6.      Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV), z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych  miejsc pracy,
 • kwestionariusz osobowy,
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  ścigane z oskarżenia publicznego i  umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania  pracy na wskazanym stanowisku.

 

7.      W miesiącu  maju 2019r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach w Kancelarii Urzędu Miejskiego w  Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14, w terminie do dnia 18.06.2019r. do godziny 14.00,  z dopiskiem „Nabór na  stanowisko Podinspektora w  Wydziale Budżetu i Księgowości” lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Łęczycy (decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Oferty niekompletne oraz wpływające poza otwartym postępowaniem kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane oraz nie będą na nie udzielane odpowiedzi.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. M. Konopnickiej 14,  99-100 Łęczyca. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat wyłoniony z naboru będzie zobowiązany do przedłożenia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” uzyskanego na własny koszt z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Ja niżej podpisany, wyrażam zgodnie z art. 7 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO, wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji naboru kandydata na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Wydziale Budżetu i Księgowości w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, przetwarzanych przez Urząd Miejski w Łęczycy.

 

Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, jako Administrator danych, informuje Panią/Pana, iż:

1.podanie Pana/Pani danych jest całkowicie dobrowolne / wynika z wyrażonej zgody,

2.posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

3.dane mogą być udostępniane instytucjom określonym przez przepisy prawa lub naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), w trybie art. 28 ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

4.podane dane będą przetwarzane na podstawie  np. art. 6 ust. 1 pkt. a), b), c), d), e), f) zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO,

5.dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego oraz innych aktów prawa regulujących działalność Administratora,

6.ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani//Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

…………………………………………………

data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę

 

 

 

                Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych(Dz. U. z 2018r., poz. 1260, poz. 1669) oraz  Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim  w  Łęczycy  zatwierdzonym Zarządzeniem Nr  283/2009 Burmistrza  Miasta Łęczyca z dnia 27.03.2009r.

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Magdalena Smal- Jatczak

Wydział Kadr i Organizacji Urzędu