Symbol:
KU.60

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2012 poz. 788 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014. poz. 1628 ze zm.)
Ustawa z dn. 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz.U. z 2015r. poz. 583).


Opłaty:
Opłata skarbowa za zezwolenie 39 zł uiszczana u kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Łęczycy,
nr konta : 90 9029 0000 2001 0104 4933 0003


Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, pl. Tadeusz Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca - RATUSZ, tel. 24 721-03-56

Tryb odwoławczy:
Jeżeli kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia skrócenia miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy.
Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika Urzędu Stanu Cywilnego może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Łęczycy o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.
Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.


Uwagi:
Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego dotyczy wyłącznie małżeństw zawieranych przed kierownikiem USC – ślub cywilny.
Podanie należy złożyć po przedłożeniu wszystkich dokumentów wymaganych do ślubu cywilnego.


Dokumenty
  • Podanie osób chcących zawrzeć związek małżeński przed upływem miesiąca od dnia złożenia zapewnień. W podaniu należy przedstawić ważne względy przemawiające za skróceniem czasu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

  • Ponadto do wniosku należy załączyć wszelkie dokumenty potwierdzające przedstawione we wniosku okoliczności.