Symbol:
KU.65

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2012 poz. 788 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014. poz. 1628 ze zm.)
Ustawa z dn. 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz.U. z 2015r. poz. 583).


Opłaty:
Opłata skarbowa 11 zł uiszczana u kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Łęczycy,
nr konta : 90 9029 0000 2001 0104 4933 0003


Termin odpowiedzi:
W dniu stawienia się strony.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, pl. Tadeusz Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca - RATUSZ, tel. 24 721-03-56

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łęczycy, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej przyjęcia oświadczenia.

Uwagi:
Małżonek rozwiedziony może złożyć oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.
Czynności tej można dokonać w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w kraju lub przed polskim konsulem.


Dokumenty
  • Prawomocny wyrok sądowy o rozwiązaniu małżeństwa

  • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej

  • Dokument tożsamości wnioskodawcy (do wglądu)