Symbol:
KU.66

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014. poz. 1628 ze zm.)
Ustawa z dn. 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz.U. z 2015r. poz. 583).
Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2015 poz. 388 ze zm.)


Opłaty:
Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł.
Opłata skarbowa jest uiszczana w kasie Urzędu, bądź na konto Urzędu Miejskiego w Łęczycy, nr konta 90 9029 0000 2001 0104 4933 0003


Termin odpowiedzi:
Formalności związane z przyjęciem dokumentów i zapewnień dokonywane są bezpośrednio przy zgłoszeniu, wtedy również uzgadniana jest data i godzina ślubu. Ślub cywilny może się odbyć po upływie miesiąca od daty złożenia zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, pl. Tadeusz Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca - RATUSZ, tel. 24 721-03-56

Tryb odwoławczy:
Jeżeli kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński lub sporządzenia aktu małżeństwa, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika Urzędu Stanu Cywilnego może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Łęczycy o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Uwagi:
Ślub cywilny może się odbyć w każdym USC w kraju, wybranym przez narzeczonych
Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat. Sąd może warunkowo zezwolić na
małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat.
Narzeczeni składają przed kierownikiem USC oświadczenia o nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa. W tym samym czasie mogą oni również złożyć oświadczenia w sprawie nazwisk dzieci zrodzonych z małżeństwa.
Obcokrajowiec składa zapewnienie i oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński w obecności tłumacza przysięgłego. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski i nie podlegają zwrotowi.


Dokumenty
  • Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa

  • Cudzoziemcy składają dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu

  • Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć: a. prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika, b. pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.

  • Dokumenty tożsamości narzeczonych (do wglądu)

  • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej