BURMISTRZ MIASTA ŁĘCZYCA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

    w Urzędzie Miejskim w Łęczycy

                                                                                  

  1. Stanowisko pracy: Podinspektor

 

  1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 

a)     wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: prawo, administracja, pomoc społeczna, ekonomia,

b)     posiadanie doświadczenia zawodowego (umowa o pracę, staż) w jednostkach sektora administracji publicznej co najmniej 1 rok,

c)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d)     brak skazania prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)     nieposzlakowana opinia,

 

  1. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

a)     dobra znajomość ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych,

b)     komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność,

c)      bardzo dobre zdolności organizacyjne i interpersonalne,

d)     umiejętność planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,

e)     biegła znajomość obsługi komputera (MS Office, itp.) oraz urządzeń biurowych,

 

Na wolne stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

  1. Zadania wykonywane na stanowisku:

 

Do zakresu zadań na stanowisku  należą sprawy z zakresu organizacji pracy stanowiska ds. obsługi świadczeń wychowawczych, w tym m.in.: przyjmowanie i  ewidencjonowanie wniosków o świadczenia wychowawcze, przygotowywanie i sporządzanie decyzji dla osób uprawnionych do świadczeń wychowawczych, sporządzanie list wypłat świadczeniobiorców, sporządzanie sprawozdań, obsługa programów komputerowych w zakresie powierzonych obowiązków, udzielanie informacji interesantom, odpowiedzialność za prawidłowe naliczanie wysokości świadczeń oraz współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łęczycy w zakresie spraw dotyczących świadczeń wychowawczych.

 

 

  1. Warunki zatrudnienia: 
  • Wymiar czasu pracy- 1 etat,
  • Miejsce wykonywania pracy- Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14.
  • Warunki pracy na stanowisku: praca biurowa.

 

  1. Wymagane dokumenty:

a)     życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

b)     list motywacyjny,

c)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

d)     oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych

e)     dokument poświadczający wykształcenie (dyplom),

f)       kwestionariusz osobowy,

g)     inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

h)     kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia stażu pracy

 

  1. W miesiącu styczniu 2019r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach w Kancelarii Urzędu Miejskiego w  Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14, w terminie do dnia 15.03.2019r. do godziny 13.00,z dopiskiem „Nabór na  stanowisko Podinspektora” lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Łęczycy (decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Oferty niekompletne oraz wpływające poza otwartym postępowaniem kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane oraz nie będą na nie udzielane odpowiedzi.

 

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. M. Konopnickiej 14,  99-100 Łęczyca. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat wyłoniony z naboru będzie zobowiązany do przedłożenia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” uzyskanego na własny koszt z Krajowego Rejestru Karnego.

 

             

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Ja niżej podpisany, wyrażam zgodnie z art. 7 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO, wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji naboru kandydata na wolne stanowisko pracy Kierownik Wydziału Oświaty i Pomocy Społecznej, przetwarzanych przez Urząd Miejski w Łęczycy.

 

Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, jako Administrator danych, informuje Panią/Pana, iż:

1.podanie Pana/Pani danych jest całkowicie dobrowolne / wynika z wyrażonej zgody,

2.posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

3.dane mogą być udostępniane instytucjom określonym przez przepisy prawa lub naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), w trybie art. 28 ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

4.podane dane będą przetwarzane na podstawie  np. art. 6 ust. 1 pkt. a), b), c), d), e), f) zgodnie
z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO,

5.dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego oraz innych aktów prawa regulujących działalność Administratora,

6.ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani//Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

…………………………………………………………………

data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę

 

 

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie Ustawą z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1260, poz. 1669) oraz  Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim  w  Łęczycy  zatwierdzonym Zarządzeniem Nr  283/2009 Burmistrza  Miasta Łęczyca z dnia 27.03.2009r.

 

 

 

 

  

 

 

 

Sporządziła: Magdalena Smal- Jatczak

Wydział Kadr i Organizacji Urzędu